Nạp Bạc

Cần biết

• Nạp Bạc không cần thoát game, nhưng chuyển Bạc thì phải thoát game
• Tỷ lệ nạp Bạc thì tuỳ loại thẻ sẽ có tỷ lệ nhất định
• Tỷ lệ chuyển Bạc vào game là 1 Bạc = 100 ĐMP/ĐT
Ban Quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm khi các hạ chuyển Bạc không đúng như hướng dẫn. Xem hướng dẫn tại đây

Về trang tài khoản

Tỷ lệ nạp Bạc


Dưới đây là tỷ lệ thực nhận. Chưa tính khuyến mãi.
Thẻ Viettel (90%) Thẻ Vina / Mobi (100%) Thẻ Gate (100%) Thẻ Zing (90%) Thẻ Vietnammobile (100%) Thẻ Megacard (100%)
Mệnh giá 10k 90 Bạc 100 Bạc 100 Bạc 90 Bạc 100 Bạc 100 Bạc
Mệnh giá 20k 180 Bạc 200 Bạc 200 Bạc 180 Bạc 200 Bạc 200 Bạc
Mệnh giá 50k 450 Bạc 500 Bạc 500 Bạc 450 Bạc 500 Bạc 500 Bạc
Mệnh giá 100k 900 Bạc 1,000 Bạc 1,000 Bạc 900 Bạc 1,000 Bạc 1,000 Bạc
Mệnh giá 500k 4,500 Bạc 5,000 Bạc 5,000 Bạc 4,500 Bạc 5,000 Bạc 5,000 Bạc

-